TPM

När vi säger TPM så menar vi Total Productive Maintenance. Det är ett systematiskt arbetssätt för att skapa störningsfria processer i framförallt varuproducerande verksamheter.

Arbetet fokuseras på att mäta och analysera alla förkommande störningar och avvikelser i verksamheten för att kunna eliminera eller förebygga grundorsakerna till problemen.

Genom att engagera alla medarbetare och rikta fokuset på verksamhetens inre effektivitet, dvs. att göra rätt saker och att säkerställa att sakerna görs på rätt sätt, så kan man i verksamheten frigöra resurser till att arbeta med mera framåtriktade och utvecklingsinriktade aktiviteter.

Arbetet med TPM sker huvudsakligen i produktionsprocesserna, men även i de processer som utgör stöd till produktionen.

Genom ett systematiskt TPM arbete ökar effektiviteten och produktiviteten, kostnader reduceras och produktkvaliteten förbättras. Rätt infört och utnyttjat kommer det även att innebära en minskad negativ miljöpåverkan samt ett mycket större engagemang från medarbetarna.

Många verksamheter utnyttjar idag inte mer än halva sin möjliga kapacitet beroende på oförutsedda störningar och händelser i verksamheten, TPM är därför ett utmärkt arbetssätt att lösa problemen både på kort- och lång sikt.

Exempel på vad som karaktärisera TPM arbetet är:

• Systematiskt mätning av verksamhetens förluster (OEE Overall Equipment Efficiency)
• Analyser för att hitta grundorsakerna till förlusterna
• Systematiska och strukturerade åtgärder för att lösa grundorsakerna
• Vårda verksamhetens produktionsprocesser, maskiner och utrustningar 
• Kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetarna 
• Systematisk återföring av störningar och problem inför framtida nyanskaffningar
• Stabila och störningsfria processer som skapar värde till lägsta möjliga kostnad

När vi inom Puzzle arbetar med TPM hos våra kunder och partners

Inom området har vi medarbetare med den yttersta spetskompetens som finns på marknaden!  Vår breda och djupa kompetens inom området gör att vi vet att: 

• TPM är ett arbetsätt för mycket mer än bara underhållsverksamheten
• Långsiktigt tänkande är det som leder till att problemens grundorsakerna åtgärdas
• Det behövs gedigen kunskap för att förstå hur delarna i helheten hänger ihop 
• Delarna behöver införas i ”rätt” ordning för att ge önskad effekt
Startsidan Vi på Puzzle Vi tror på Våra kunder & partners Aktuellt & tänkvärt Kontakta oss English info@puzzleasbrand.com