LöNSAM KAPACITETSUTVECKLING

En av de största utmaningar företag har är att utnyttja sina resurser på ett optimalt och effektivt sätt. Ofta är den begränsande processen väl känd, men orsaken till begränsningen är inte alltid lika väl kartlagd. Vår erfarenhet är att ett företag har en utnyttjandegrad som ligger mellan 25 och 75 procent. Det finns alltså stora möjligheter att öka lönsamheten genom ett effektivare utnyttjande av kapaciteten. Vi kallar det lönsam kapacitetsutveckling.

 

Utifrån företagets kunskap och erfarenheter om den egna processen startar vi upp arbetet i det begränsande flödet, flaskhalsen. Genom en förbättring av kapacitetsutnyttjandet i den valda processen bidrar arbetet även till en ökad lönsamhet ur ett helhetsperspektiv.

Under hela utvecklingsprocessen arbetar vi utifrån de tre perspektiven Produkt – Process – Människa; hur dessa fungerar var för sig och och hur de fungerar tillsammans som en helhet.  I bilden nedan presenteras exempel på områden som studeras inom respektive perspektiv.

 Vi kartlägger processens verkliga kapacitet samt dess teoretiska maxkapacitet. De förbättrande åtgärder som senare defieras och genomförs höjer kapacitetsutnyttjandet stegvis mot tydligt uppsatta mål.

Vårt arbetssätt delas upp i fem steg:

Förberedelse
Studera verksamheten för att definiera område och omfattning.

Genomförande
Den valda processen studeras praktiskt ute i verksamheten för att hitta förluster och slöserier som påverkar kapacitetsutnyttjandet

Sammanställning av resultat
Data från den praktiska studien sammanställs och resultatet verifieras. Lämpliga effektivitetstal beräknas.

Analys och förslag på nästa konkreta steg
Problemområden analyseras för att hitta grundorsaker till förluster och slöserier. Därefter definieras och prioriteras riktade åtgärder mot ett högre kapacitetsutnyttjandet.

Start förbättringsarbete
Systematiskt genomförande av definierade och prioriterade åtgärder.

Startsidan Vi på Puzzle Vi tror på Våra kunder & partners Aktuellt & tänkvärt Kontakta oss English info@puzzleasbrand.com