LEDNINGSUTVECKLING

En samspelt ledning, som styr åt samma håll och ser till helheten, inger en trygghet och är därför avgörande för organisationens och verksamhetens utveckling. Öppenhet, tillit och stor kännedom om varandra är, som vi ser det, mycket betydelsefullt för framgången i alla verksamhetsledningars arbete.

I ledningsutvecklingsarbetet jobbar vi med:

  • Klargöra gruppens roll, uppgifter och ansvar
  • Tydliggöra krav och förväntningar på varandra
  • Utforma gemensamma spelregler för gruppen
  • Kartlägga personliga preferenser, ambitioner och roller i gruppen
  • Identifiera viktiga strategiska frågor och planera gruppens arbete med dessa
  • Etablera effektiva arbetsformer och kommunikationsmönster för gruppen
  • Träning, utvecklingsinsatser i gruppen för att arbeta med gemensamma frågor och för att ge varandra stöd i ledarrollen

Puzzle as Brand - Ledningsutveckling

Inom ramen för The Puzzle Method™ har vi det  vi vårt egna beprövade och uppskattade arbetssätt, Systematisk lagutveckling . På ett effektivt sätt hjälper varje ledningsgrupp att utveckla sitt arbete genom att definiera nuläge, uppdrag, mål, roller, spelregler och förväntningar på övriga i gruppen.

Startsidan Vi på Puzzle Vi tror på Våra kunder & partners Aktuellt & tänkvärt Kontakta oss English info@puzzleasbrand.com